Kişisel Verilerin Korunması

 

TAV İŞLETME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla TAV İşletme Hizmetleri Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin konusunda detaylı bilgilere, [tavisletmehizmetleri.com.tr] internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan TAV İşletme Hizmetleri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde müşterilerimizin seyahat hizmetlerinden faydalandırılmasının sağlanması için gerekli işlemlerin yapılması, finans ve muhasebe operasyonlarının yürütülmesi, dolandırıcılık, hırsızlık, kötüye kullanım gibi hukuka aykırı faaliyetlerin tespiti, önlenmesi, bunlara ilişkin hukuki işlemlerin yürütülmesi, hukuki süreçlerinin takibi ile hak ve menfaatlerimizin tesisi, kullanılması ve korunması, yer işletmeleri güvenlik politika ve prosedürlerine uyum için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi, hukuken bağlayıcılığı olan ve yetkili resmi veya özel kurumlardan gelen taleplerin sonuçlandırılması, hukuki, sözleşmesel ya da tabi olduğumuz iç ve dış prosedürlere ilişkin yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, ticari faaliyetlerimizin sürekliliğinin sağlanması, müşteri memnuniyetinin sağlanmasına yönelik; talep, öneri, soru veya şikayetlere ilişkin süreçlerin yürütülmesi ve bunların sonuçlandırılması, hukuken bağlayıcılığı olan ve yetkili resmi veya özel kurumlardan gelen taleplerin yanıtlandırılması, sunulan ürün ve hizmetlere yönelik değerlendirme, performans ölçümü ve analizlerin gerçekleştirilmesi amacıyla istatistiki ve benzeri çalışmaların yürütülmesi ve açık rızanızın bulunması halinde; reklam, tanıtım ve pazarlama aktivitelerinin gerçekleştirilmesi, pazarlama odaklı veri analitiği çalışmalarının gerçekleştirilmesi, davranış, geçmiş tercihler ve alışveriş alışkanlıkları gibi kişiye özgü verileri kullanarak doğrudan ve özelleştirilmiş pazarlama çalışmalarının gerçekleştirilmesi, SMS, e-mail, telefon gibi kanallar üzerinden pazarlama iletişimlerinin yapılması, anket, yarışma, çekiliş gibi faaliyetlere katılımınızın gerçekleştirilmesi; bu kapsamdaki etkinliklerin yürütülmesi amaçları başta olmak üzere aşağıda belirtilen amaçlar (“Amaçlar”) için işlenebilecektir:

 • Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Şirket tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve/veya icrası,
 • Şirketimiz tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimiz tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası,

amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda; [www.tavhavalimanlari.com.tr] adresinde listelenen grup şirketlerimiz başta olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında iş ortaklarımıza, Aéroports de Paris Grubu başta olmak üzere hissedarlarımıza,  tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas etmeniz halinde, Şirketimizin genel müdürlüğü, matbu ve çevrimiçi formlar, kartvizitler, açık internet kaynakları, faks, posta, e-posta, telefon, çağrı/iletişim merkezi, internet sitesi, mobil uygulama ve kurumsal sosyal medya kanalları vasıtasıyla elektronik ve/veya fiziki ortamdan toplanmaktadır.

Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası, meşru menfaat, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve - bulunması halinde - açık rızanızın alınması hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, [tavisletmehizmetleri.com.tr] adresinden ulaşabileceğiniz TAV İşletme Hizmetleri Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.